Aanbevolen : Autosloperij - Wij kopen auto's
  A Klasse Berline  thumbnail

A Klasse Berline

Published Feb 09, 22
6 min read

Autolux Vilvoorde

Luxauto, dat is zonder zorgen een  Auto huren

Getaround gebruikt cookies voor de volgende doeleinden: Je in staat te stellen op de website te navigeren en onze diensten efficiënt te gebruiken. Deze cookies zijn verplicht en kunnen niet worden gedeactiveerd. Het analyseren van de doelgroep van onze website. Het verbeteren van de efficiëntie van onze website door het meten van prestaties.

Sommige van deze cookies worden geplaatst door onze partners. Je kan op elk moment naar de “Cookies” pagina gaan in de footer van de website om ze aan te passen en meer te weten te komen over ons beleid.

U zoekt een bestelwagen omdat U gaat verhuizen, enkele meubelstukken moet ophalen of omdat uw eigen wagen net nu dienst weigert? Dan kan U altijd bij ons terecht. Voor niet afgehaalde gereserveerde wagens wordt een annulatiekost van 75 euro aangerekend. auto huren turnhout.

Wat is allemaal inbegrepen in de huurprijs van een auto, bestelwagen of minibus? zaterdag, 14 november 2020 BEXX Verhuur Huur je een auto bij Bexx Verhuur, dan kan je zeker zijn van de beste kwaliteit en service. Om je een duidelijk beeld te geven van onze werking, lijsten we àlles op wat inbegrepen is bij de huur van een minibus, personenwagen of bestelwagen (auto huren turnhout).

Wij hebben een ruime keuze in automatische versnellingen. Alle wagens hebben navigatie, cruise controle en airco. De wagens zijn verzekerd in alle Europese landen. Ben ik verzekerd? Je bent altijd omnium verzekerd, pechverhelping bij ongeval 24/7 in heel Europa. In de huurprijs heb je een verzekering met een vrijstelling van 2000 euro.

Je kan een wagen huren als je 21 jaar oud bent en 3 jaar een rijbewijs hebt. Hoeveel kilometer kan ik rijden met een personenwagen? Voor 1 dag heb je 300 km inbegrepen, Voor 1 week is dit 1500 km En voor een maand 4000 km De kostprijs voor extra km zijn afhankelijk van het model.

Auto 24 Bruxelles

Winterbanden zijn altijd inbegrepen bij de huur van minibussen, het is mogelijk om sneeuwkettingen, dakkoffers en dergelijke extra's. Hoeveel kilometer kan ik rijden met een bestelwagen? Voor 1 dag heb je 100 km inbegrepen, Voor 1 week is dit 800 km En voor een maand 4000 km De kostprijs voor extra km zijn afhankelijk van het model.

Gelukkig moet je dat materiaal niet kopen, je kunt al je verhuismateriaal huren. Kan ik een wagen huren voor een langere termijn? Wagens huren voor langere termijn met flexibele opzegmogelijkheden. Dit is inclusief: maandelijkse all-in huurprijs, inclusief onderhoud, banden, reparaties, verkeersbelasting, omniumverzekering, … . Tijdens deze uitzonderlijke maatregelen kan je bij ons ook rekenen op een complete reiniging van alle wagens bij aanvang van de wagen, dit is ook inbegrepen in de huurprijs.

Artikel 1 - Toepassingsgebied 1. Enkel deze voorwaarden beheersen de relatie tussen Khisia en de klant, die bij opdrachtverstrekking erkent deze te aanvaarden. De klant erkent dat de contractuele relatie enkel bestaat tussen hemzelf enerzijds en Khisia anderzijds, met uitsluiting van elke andere partij. 1. 2. Behoudens schriftelijk akkoord van Khisia zijn alle bedingen, voorzien in de handelsdocumenten van de klant, zonder voorwerp.

Artikel 2 - Offertes / totstandkoming van de overeenkomst 2. 1. Offertes worden steeds gemaakt onder alle voorbehoud en zijn zonder verplichting vanwege Khisia. Offertes gelden steeds enkel voor de in de offerte vermelde tijd, in principe 30 dagen na opmaak. Bestellingen, overeenkomsten of andere afspraken zijn slechts geldig indien zij schriftelijk door een bevoegd mandataris van Khisia zijn bevestigd.

2. 2. De klant is degene die de opdracht heeft gegeven en/of de overeenkomst tekent, tenzij duidelijk blijkt dat deze handelt in naam en voor rekening van een derde partij en alle nodige gegevens zoals de naam, het adres en de facturatiegegevens van deze derde tegelijkertijd zijn overgemaakt aan Khisia.

4. Elke wijziging van een opdracht door de klant dient schriftelijk te gebeuren en geeft in principe aanleiding tot een nieuwe offerte, en dit naar eigen inzicht en beslissing van Khisia. Khisia is in dit geval gerechtigd het tarief aan te passen. Artikel 3 - Uitvoering van de overeenkomst 3.

Te Huur Ieper

Khisia besteedt de vereiste zorg aan de uitvoering van de aan haar toevertrouwde opdrachten en is enkel belast met een inspanningsverbintenis. De leverings- en/of uitvoeringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend voor Khisia, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen werd tussen partijen. Vertraging in de levering en/of uitvoering kan evenwel nooit aanleiding zijn tot boete, schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of weigering om de wagen in ontvangst te nemen.

2. De klant bezorgt aan Khisia in elk stadium, tijdig alle gegevens die noodzakelijk geacht worden voor het uitvoeren van de opdracht. Indien deze benodigde gegevens niet tijdig aan Khisia zijn verstrekt, heeft Khisia het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de klant te factureren.

3. Deelleveringen en/of –uitvoeringen zijn toegelaten. Khisia behoudt zich het recht voor deze deelleveringen en/ of –uitvoeringen afzonderlijk te factureren. 3. 4. Khisia behoudt zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden indien er objectieve redenen aanwezig zijn die aantonen dat de solvabiliteitsen of liquiditeitspositie van de klant in gevaar is (bijv.

3. 5. Indien Khisia na de bevestiging van de opdracht en voor of tijdens de uitvoering van de overeenkomst omstandigheden verneemt waardoor de afspraken niet meer voldoende verzekerd lijken, dan heeft Khisia het recht om vooruitbetaling of borgstelling te vorderen, desgevallend om de overeenkomst op te zeggen zonder enig recht op schadevergoeding vanwege de klant.

6. De overeenkomst wordt toegestaan voor de termijn zoals in de overeenkomst wordt bepaald. Ze vangt aan op de dag van de werkelijke terbeschikkingstelling van het voertuig. In geen geval zal de klant zich kunnen beroepen op de stilzwijgende hernieuwing van de overeenkomst. De klant en hij alleen is aansprakelijk voor de overtredingen die opgelopen worden door hemzelf of een persoon voor wij hij verantwoordelijk is.

De klant verbindt er zich toe om het voertuig enkel te laten besturen door die leven van zijn personeel die beschikken over een geldig rijbewijs voor het betrokken type voertuig. De klant verklaart daarnaast uidrukkelijk het voertuig niet te zullen gebruiken voor onwettige, verboden of ongeoorloofde doeleinden en alle nuttige en nodige maatregelen te zullen treffen om een verkeerd, onrechtmatig of niet-contractueel gebruik van het voertuig door derden te voorkomen.

Peugeot Auto

3. 7. Bestelwagen huren. Het verbruik van de brandstof is steeds en integraal ten laste van de klant die zich ertoe verbindt de door de fabrikant van het voertuig voorgeschreven brandstof te gebruiken. De klant is verplicht het voertuig met een volle brandstoftank terug te brengen. Hij zal tijdig het water- antivriesgehalte en oliepeil nazien en dit minstens op een minimumpeil houden.

3. 8. Klachten betreffende de levering/uitvoering moeten onmiddellijk en binnen de 24 uren worden gemeld, zulks op straffe van verval van alle aanspraken. De klant mag geen herstelwerkzaamheden zelf uitvoeren of laten uitvoeren door derden, maar dient elk potentieel of bestaand probleem aan Khisia mee te delen. Khisia zal dan de maatregelen nemen die zij nuttig acht, al dan niet op kosten van de klant.

Auto opkoper België

Lichte vracht verkopen ? Wij zijn een erkend Belgisch autobedrijf en landelijk actief. Ons mobiel inkoopteam is flexibel inzetbaar en garandeert een afspraak ter plaatse binnen de 24u. Aarzel dus niet om ons ook te contacteren tijdens weekend -en feestdagen.

Latest Posts

Barbie Samantha Auto Ongeluk

Published Feb 16, 24
5 min read

Auto Verkopen? Snel En Betrouwbaar

Published Feb 10, 24
7 min read

Auto Opkoper Antwerpen

Published Feb 03, 24
6 min read